'>
ООУ Ристо Крле
ул.10 бр.34-Г | Н М Кадино, Општина Илинден, Македонија | +2 2561 540

Успешна реализација на проект со уредот Microbit на тема "Училишен семафор "


Со помош на критичкото размислување и решавање на проблеми беше реализиран уште еден успешен проект кој е организиран од страна на British Council-UK Government  на тема "Училишен семафор"во нашето училиште беше изреализиран со наставничките Катерина Јанева - наставник по информатика, Елена Стојановска-наставник по природни науки, Бранкица Анастасовска-наставник по физика и Ивана Митковска - наставник по англиски јазик во која учествуваа дел од учениците од 6 одделение.

Сите новости