'>
ООУ Ристо Крле
ул.10 бр.34-Г | Н М Кадино, Општина Илинден, Македонија | +2 2561 540

Годишна Програма 2021/2022


Годишната програма за 2021/2022 година е донесена на 13.08.2021 година.

.. 8

1 . Општи податоци за основното училиште2.Податоци за  условите  за работа во училиштето3.Податоци за вработените и за учениците во основното училиште7. Подрачја на промени, приоритети и цели.. 357.1. План за евалуација на акциските планови.. 398.Програми и организација на работата во основното училиште9.  Воннаставни активности10.Ученичко организирање и учество.. 5811.  Вонучилишни активности12. Натпревари за учениците. 6013. Унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и меѓуетничката  интеграција. 6414. Проекти што се реализираат во основното училиште. 6415. Поддршка на ученици16.  Оценување17. Безбедност во училиштето.. 7718. Грижа за здравјето19. Училишна клима20. Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар21. Соработка на основното училиште со родителите/старателите22. Комуникација со јавноста и промоција на основното училиште. 8323. Следење на имплементацијата на годишната програма за работа на основнотоучилиште. 8424. Евалуација на годишната програма за работа на основното училиште25.Заклучок;
ТИМ  ЗА ИЗГOТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА

Александар Митревски , директор со завршен мандат

Снежана Цветковска, психолог и в.д. директор

 Сашка Ангеловска, наставник по француски јазик

 Датум  :13.08.2020                                                                              

Сите новости