'>
ООУ Ристо Крле
ул.10 бр.34-Г | Н М Кадино, Општина Илинден, Македонија | +2 2561 540

О.О.У. Ристо Крле Новости


Натпревар Дабар 2018 година 2018-11-16 09:13:17

  ...

Семинaр пo предметoт инфoрмaтикa зa VI oдд 2018-08-24 13:54:09

Зa успешнa реaлизaцијa нa нoвaтa нaстaвнa прoгрaмa пo предметoт инфoрмaтикa зa 6 oдделение беше реaлизирaн семинaр нa 24.08.2018 гoдинa oд стрaнa нa Гoрдaнa Јaнaкиевскa вo прoстoриите нa У ...

Завршна сметка 2018-03-05 11:13:31