'>
ООУ Ристо Крле
ул.10 бр.34-Г | Н М Кадино, Општина Илинден, Македонија | +2 2561 540

О.О.У. Ристо Крле Новости


Документи 2019-01-28 14:32:27

Иновативни изработки на учениците од 9 а и 9 б одделение 2017-03-24 09:16:12

Учениците од 9 а и 9 б одделение по предметот Иновации заедно со наставничката Катерина Јанева направија интересни и иновативни изработки кои ги презентираа на ча ...

Проект Меѓуетничка интеграција во образованието,активност на учениците од седмо одделение од ООУ„Ристо Крле“ и ООУ„Кочо Рацин“,Огњанци 2018-11-16 09:18:38

Проект Меѓуетничка интеграција во образованието,активност на учениците од седмо одделение од ООУ„Ристо Крле“ и ООУ„Кочо Рацин“,Огњанци по предметот ...