'>
ООУ Ристо Крле
ул.10 бр.34-Г | Н М Кадино, Општина Илинден, Македонија | +2 2561 540

О.О.У. Ристо Крле Новости


Проект Меѓуетничка интеграција во образованието,активност на учениците од оддделенска настава од ООУ„Ристо Крле“ и ООУ„Кочо Рацин“,Огњанци 2017-03-17 10:05:12

Проект Меѓуетничка интеграција во образованието,активност на учениците од оддделенска настава од О ...

Успешно учество на учениците од„Ристо Крле“ во детската емисија на МТВ-Голем одмор. 2017-03-17 10:03:47

Успешно учество на учениците од„Ристо Крле“ во детската емисија на МТВ-Голем одмор.