Во текот на учебната 2023-2024 година се реализираше еТвининг проектот „HANDICRAFT “ , во кој учествуваа училишта од пет држави: Турција, Република Северна Македонија, Шпанија,Грузија и Полска. Во овој проект учествуваа и учениците од V одделение од ПООУ„Ристо Крле“ Мралино. Целта на овој проект е учениците да стекнат вештини за создавање на  различни рачни изработки од волница,копчиња , разни ткаенини и сл. , со што им се потикна развојот на креативното мислење и мануелните вештини. Учениците со голема мотивација и задоволство ги реализираа сите планирани активности , а исто така имаа можност да ги видат изработките од учениците од другите странски училишта.

https://read.bookcreator.com/Ei6jInNK2Nh7gjw9WuatxlVBitj2/bFM6r_OMSjm9n-ss3F5lxQ