Службено лице за посредување со информации при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располага Ооу Ристо Крле:  Наташа Павлеска

E-маил адреса за поднесување на пријави за информации од јавен карактер:
pavleska1983@gmail.com
Тел: 02/2561-540
Моб: 078/209-019

 

Годишен извештај 2023

БАРАЊЕ за пристап до информации од јавен карактер