Име на училиштето Ристо Крле
адреса, општина, место Ул.10 бр.34г  -општина Илинден  , н.м.Кадино
телефон     02 2561 540
фах    02 2561 540
е-маил
основано од Совет на општина Илинден
Верификација- број на актот 14-2786/1
Година на верификација 1986
Јазик на кој се изведува наставата Македонски
Година на изградба 1979
Тип на градба Тврда градба
Површина на објектот 2180 м2
Површина на училшниот двор, спортски терени игралишта и училишна економија 15150 м2
Училиштето работи во смена Една смена
Број на одделенија

I до IX

 

ПУ “Ристо Крле” – Мралино

ПУ “Ристо Крле” -Бунарџик