Учениците од 2 и 3, и 4 и 5 одделение од ООУ”Ристо Крле” – Кадино, Илинден.
Одговорен наставник Нена Ѓоргиева.