Јовче Петковски
Директор

Јулиана Тргачевска
Педагог
Наташа Павлеска
Секретар
Александра Петровска
Сметководител

Наставен кадар

Валентина Милчевска
Македонски јазик
Тамара Спасовска
Математика
Катерина Јанева
Информатика
Јасмина Стеванова
Англиски јазик
Јасмина Тодоровска
Географија
Сашка Ангеловска
Француски јазик
Јованче Бизимоски
Физичко
Предраг Јанчевски
Физичко
Нена Ѓеорѓиева
Физичко
Горан Стаменков
Ликовно
Зоран Алексовски
Техничко
Снежана Петковска
Биологија, Хемија
Јасмина Ристовска
Англиски јазик
Јован Станковиќ
Историја
Ивана Давиновска
Природни науки
Жаклина Смилевска
Одделенски наставник

Наставен кадар Бунарџик

Стефанија Марковска
Образовен асистент
Кате Илиевска
Одделенска настава
Славица Димитрова
Одделенска настава

Наставен кадар Кадино

Андриана Ангеловска
Одделенска настава
Билјана Гијева
Одделенска настава
Валентина Васевска
Одделенска настава
Сузана Цветковска
Одделенска настава

Наставен кадар Мралино

Анета Митровска
Одделенска настава
Катерина Величковска
Одделенска настава
Лидија Ѓаковска
Одделенска настава
Магдалена Здравковска
Одделенска настава