Анализа на резултати добиени од прашалникот на учениците за првичен интерес за изучување на слободни изборни предмети за учебната 2024/2025 година

Анкетен лист за слободни изборни предмети 2024-2025

Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2023/2024 година

ПРОГРАМА ЗА ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИИ И СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ 2023/24 година

СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Годишна програма 2023

Програма за екскурзија

Годишна програма на инклузивен тим

Годишен извештај за учебната 2022/2023 година

Годишен извештај 2023