Кодекс на однесување на наставниците и стручните соработници
Детска заштита
Правила за мобилен телефон
Правилник за булинг
Правилник за велосипеди
Правилник за однесување и заштита на училишен инвентар
Правилник за посетители
Правилник за присуство и посетување на наставата
Правилник спортска сала
Пофалби и поплаки