Во првиот пролетен месец реализиравме хортикултурно разубавување на училишниот двор во ПУ Бунарџик од страна на родителите и вработените