Градење на млади личности способни да одговараат на предизвиците на брзиот развој на науката, техниката и технологијата,грижа за околината и надминување на етничките бариери

          Р – развој                                                  К – креативност

              И – инклузивност                               Р – рамноправност

      С – соработка                                        Л – личен развој

Т – трудољубивост                          Е – едукација

О – отвореност