Р развој                                             К – креативност

И – инклузивност                          Р – рамноправност

С – соработка                                    Л – личен развој

Т – трудољубивост                         Е – едукација

О – отвореност